Kontakt

Towarzystwo ALTUM Programy
Społeczno-Gospodarcze

ul. Czachowskiego 34
26-600 Radom
tel: 603 634 099
e-mail: aktywnizawodowo@interia.pl


Gmina Wierzbica/Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wierzbicy

ul. Kościuszki 73,
26-680 Wierzbica
tel: 48/ 618-24-56
e-mail: gopswierzbica@poczta.onet.pl

O projekcie

Planowany okres realizacji projektu od 01.11.2020r. do 31.05.2022r.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 80 osób (50K) wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarach – w gminach poniżej progu defaworyzacji w powiecie kozienickim, lipskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim i zapobiegnięcie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa 90 osób w okresie do 31.05.2022 r.

10 uczestników projektu (10K) to będą osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy.

Planowany efekt:

 • Nabycie wiedzy na temat zasobów, potencjału predyspozycji i potrzeb przez 90 osób (60K) do 31.05.2022r.
 • Nabycie kwalifikacji zawodowych przez min 64 osób (41K) do 31.01.2022r.
 • Nabycie doświadczenia praktycznego w wykonywaniu zawodu przez min 72 osób (46 K) do 31.05.2022r.
 • Nabycie lub podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych przez min 72 osoby (46K) do 30.11.2021r.

Wartość ogółem  projektu:  1 255 156,80 zł
Wkład UE:  1 004 125,44 zł

Kto może wziąć udział w projekcie?

 • osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym zamieszkujące  na obszarach -w gminach poniżej progu defaworyzacji w powiecie kozienickim, lipskim, przysuskim, szydłowieckim i radomskim ( 80 osób), w tym:
  • osoby bezrobotne;
  • bierne zawodowo;
  • osoby niepełnosprawne (3 osoby);
  • osoby korzystające z PO PŻ 2014-2020.
 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (10 osób), o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia prawo oświatowe – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy.

Uczestnikiem projektu może być osoba, która nie korzystała i nie korzysta ze wsparcia oferowanego w projektach pozakonkursowych wyłonionych w naborze RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19.

Preferowane  do objęcia  wsparciem są osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa 2014-2020.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

 1. Przeprowadzenie wywiadu z psychologiem (90 osób)
 2. Diagnoza sytuacji zawodowej (Indywidualne spotkanie z doradcą) (90 osób)
 3. Sporządzenie programu określającego ścieżki reintegracji (90 osób)
 4. Praca socjalna (80 osób)
 5. Warsztaty rozwoju osobistego (80 osób)
 6. Poradnictwo psychospołeczne dla wychowanków MOS w Wierzbicy (10 osób)
 7. Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla wychowanków MOS w Wierzbicy  (10 osób)
 8. Terapia indywidualna dla wychowanków MOS w Wierzbicy (10 osób)
 9. Szkolenie zawodowe (80 osób)
 10. Staż (80 osób)
 11. Indywidualne doradztwo zawodowe dla wychowanków MOS w Wierzbicy (10 osób)
 12. Trening z zakresu zawodoznawstwa i umiejętności znajdowania zatrudnienia  dla wychowanków MOS w Wierzbicy (10 osób)
 13.  Wsparcie JOB COACHA

*Powyższe formy wsparcia są przyznawane Uczestnikom projektu, zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie.

Zapewniamy:

 •   stypendium stażowe 
 •   stypendium szkoleniowe
 •   zwrot kosztów dojazdu w przypadku realizacji usług poza miejscem zamieszania Uczestnika
 •   zwrot kosztów opieki nad osoba zależną/ dzieckiem do lat 7
 •  asystenta osoby niepełnosprawnej
 •   materiały szkoleniowe
 •   catering na zajęciach grupowych